Obchodné, dodacie a reklamačné podmienky

1. Prevádzkovateľom internetového obchodu umiestneného na portáli striebropoprad.sk (ďalej len ako “eshop“) je spoločnosť NIKI SLOVAKIA.r.o., IČO: 56010761, so sídlom Nám.sv.Egídia 43 ,05801 POPRAD, Slovensko, telefonický kontakt: +421 907 238 159 (ďalej len ako “prevádzkovateľ").
2. Prevádzkovateľ vydáva nasledujúce podmienky používania eshopu, upravujúce vzájomné práva a povinnosti medzi prevádzkovateľom a návštevníkom portálu nakupujúceho prostredníctvom eshopu (ďalej len ako "kupujúci").
3. K uskutočneniu objednávky je možné použiť výlučne elektronický formulár umiestnený na stránkach eshopu. Odoslanie riadne vyplnenej objednávky sa považuje za návrh kupujúceho na uzavretie kúpnej zmluvy s prevádzkovateľom. Doručenie emailovej sumarizácie objednávky kupujúcemu bezprostredne po jej uskutočnení sa nepovažuje za prijatie návrhu predávajúcim. Kúpna zmluva sa považuje za uzavretú až doručením emailu kupujúcemu s výslovným potvrdením predávajúceho o prijatí objednávky, odoslaným do 7 dní od doručenia objednávky.
4. Kupujúci môže v lehote do 7 dní od doručenia objednávky túto objednávku písomne odvolať. Predávajúci má právo návrh kupujúceho na uzavretie kúpnej zmluvy odmietnuť (napr. pri vypredaní zásob). Kupujúci nemá nárok na uzavretie kúpnej zmluvy.
5. Kúpna cena za objednaný tovar je uvedená v objednávke, ako aj v emailovej sumarizácii objednávky. Potvrdenie o zaplatení vo forme daňového dokladu (faktúra) bude priložené k odosielanému tovaru. Kúpna cena je stanovená v mene Euro. Kúpnu cenu je možné uhradiť prevodom na bankový účet predávajúceho alebo platbou v hotovosti pri dodaní tovaru na dobierku. Záväzok kupujúceho uhradiť kúpnu cenu tovaru sa považuje za splnenú okamihom pripísania kúpnej ceny na účet predávajúceho.
6. Kúpna cena tovaru nezahŕňa náklady na prepravu tovaru do miesta dodania, ktoré budú kupujúcemu účtované osobitne podľa spôsobu prepravy, ktorý si kupujúci vo svojej objednávke zvolil. Informácia o cene prepravy je uvedená v objednávke, ako aj v emailovej sumarizácii objednávky. Potvrdenie o zaplatení vo forme daňového dokladu (faktúra) bude priložené k odosielanému tovaru.
7. Spôsob prepravy a dodacia lehota, v ktorej je predávajúci povinný odoslať kupujúcemu tovar, sú uvedené v emailovej sumarizácii objednávky. Pokiaľ nie je v sumarizácii objednávky uvedené inak, zaväzuje sa predávajúci dodať tovar kupujúcemu najneskôr v lehote 30 dní od potvrdenia objednávky.
8. Miestom dodanie je adresa, ktorú kupujúci uviedol v objednávke ako miesto dodania.
9. Vlastníctvo k tovaru prechádza na kupujúceho okamihom splnenia povinnosti uhradiť kúpnu cenu.
10. Kupujúci má právo bez udania dôvodu odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 dní od prevzatia objednaného tovaru, a to za použitia nasledujúceho formulára, odoslaného v písomnej podobe na adresu sídla predávajúceho s priloženým dokladom o zakúpení a úhrade kúpnej ceny:

VZOROVÝ FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY
(vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy)

  Adresát: NIKI SLOVAKIA s.r.o., Nám.sv.Egídia 43,Poprad,0581,Slovensko
 (použite v prípade zakúpenia tovaru prevádzkovateľa)

 
      Týmto oznamujem/me*, že odstupujem/me* od zmluvy na tento tovar/od zmluvy o poskytnutí tejto služby* : ..............
      Dátum objednania/dátum prijatia* ..............
      Meno a priezvisko spotrebiteľa/spotrebiteľov* ..............
      Adresa spotrebiteľa/spotrebiteľov* ..............
      Podpis spotrebiteľa/spotrebiteľov* (iba ak sa tento formulár podáva v listinnej podobe) ..............
      Dátum ..............
     

* Nehodiace sa prečiarknite.


 
11. Predávajúci môže od kúpnej zmluvy odstúpiť v prípade, ak:
 • kupujúci nezaplatí kúpnu cenu v lehote 7 dní od doručenia potvrdenia predávajúceho o prijatí objednávky
 • kupujúci neprevezme tovar, a to ani v odbernej lehote.
     Kupujúci stráca nárok na uplatnenie práva na odstúpenie, ak daný šperk alebo tovar nejako úmyselne poškodil alebo použil.
12. Odstúpenie od zmluvy sa stáva účinné okamihom jeho doručenia tej zmluvnej strane, ktorej je adresované.
13. Kupujúci je povinný najneskôr do 14 dní od odstúpenia od zmluvy vrátiť predávajúcemu zakúpený tovar, a to jeho zaslaním na uvedenú adresu predávajúceho. Náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci.
14. Predávajúci je povinný najneskôr do 14 dní od odstúpenia od zmluvy vrátiť kupujúcemu zaplatenú cenu tovaru vrátane nákladov na dopravu pri dodaní, poštovné a iné náklady a poplatky, a to formou bankového prevodu na účet kupujúceho. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak si kupujúci zvolil iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý je ponúkaný.
15. Práva a povinnosti kupujúceho v zmysle týchto podmienok sa neuplatnia v prípade, kedy kupujúci neuzatvára kúpnu zmluvu ako spotrebiteľ. V takomto prípade sa práva a povinnosti zmluvných strán riadia obecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky.
16. Predávajúci zodpovedá za vady tovaru v rozsahu podľa ustanovenia § 619 a násl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.
17. Tovar zakúpený prostredníctvom internetového eshopu prevádzkovateľa je možné reklamovať iba na základe písomnej reklamácie kupujúceho, odoslanej na adresu predávajúceho spolu s reklamovaným tovarom poštou bez dobierky,alebo osobne na našu prevádzku spolu s dokladom o zakúpení a úhrade kúpnej ceny. ZÁRUKA SA NEVZŤAHUJE za chyby zapríčinené nesprávnym a nešetrným používaním výrobku, prípadne pri prirodzenom opotrebovaní výrobku.Ku každej reklamácií pristupujeme v súlade s platným právnym poriadkom.Na tovar sa vzťahuje záručná doba 24 mesiacov v zmysle platných právnych predpisov.
18. Reklamácia tovaru musí obsahovať:
 • označenie čísla objednávky
 • označenie predávajúceho, ktorému je reklamácia adresovaná
 • označenie kupujúceho a jeho poštovnej a emailovej adresy
 • dôvod reklamácie
 • práva, ktoré sa zo zodpovednosti za vady uplatňujú
 • dátum a podpis                    
19. Práva kupujúceho zo zodpovednosti, ktoré kupujúci môže uplatniť, stanoví § 622 a § 623 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov. Uvedené práva kupujúceho zanikajú, ak neboli uplatnené vyššie uvedeným spôsobom v záručnej dobe.
20. Vybavením reklamácie sa rozumie ukončenie reklamačného konania odovzdaním opraveného tovaru, výmenou tovaru, vrátením kúpnej ceny tovaru, vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru, písomnou výzvou na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie.
21. Predávajúci je povinný potvrdiť kupujúcemu prijatie reklamácie bez zbytočného odkladu. Predávajúci je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie bez zbytočného odkladu po jej prijatí. Predávajúci je pritom viazaný rozhodnutím kupujúceho o tom, ktoré z práv zo zodpovednosti za vady uplatňuje. Spôsob vybavenia reklamácie bude kupujúcemu oznámený.
22. Vybavenie reklamácie nesmie trvať dlhšie než 30 dní odo dňa jej uplatnenia. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má kupujúci právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu tovaru za nový tovar. Predávajúci je povinný v uvedenej lehote vydať kupujúcemu písomné potvrdenie o vybavení reklamácie.
23. Potvrdenie o prijatí reklamácie, oznámenie spôsobu vybavenia reklamácie, potvrdenie o vybavení reklamácie alebo zamietnutie reklamácie budú kupujúcemu odoslané iba na jeho emailovú adresu.


Článok II.
1. Kupujúci pri svojej návšteve portálu a jeho ďalšom používaním môže prevádzkovateľovi poskytnúť osobné údaje podľa ods. 4. Kupujúci preto výslovne súhlasí so:
 • spracovaním osobných údajov
 • použitím osobných údajov v rozsahu nevyhnutnom pre dosiahnutie účelu podľa ods. 3
        Súhlas kupujúceho nadobúda platnosť okamihom dobrovoľného poskytnutia osobných údajov prostredníctvom objednávky a trvá po dobu dvoch rokov.
2. Dobrovoľným poskytnutím osobných údajov, prípadne dokončením registrácie, kupujúci prehlasuje, že poskytnuté údaje sú správne, pravdivé a aktuálne, v opačnom prípade zodpovedá za prípadnú škodu, ktorú uvedením nesprávnych, nepravdivých alebo neaktuálnych údajov môže prevádzkovateľovi spôsobiť. Kupujúci je povinný nahlásiť prevádzkovateľovi akúkoľvek zmenu svojich osobných údajov.
3. Účelom spracovania osobných údajov podľa ods. 4 je umožnenie vzájomnej komunikácie medzi kupujúcim a predávajúcim, umožnenie poskytnutia kupujúcim vyžiadaného tovaru alebo služieb, umožnenie vystavenia daňového dokladu a doručenia vyžiadaného tovaru a umožnenie zasielania reklamných ponúk predávajúceho.
4. Prevádzkovateľ môže spracúvať niektoré z osobných údajov alebo záznamov osobnej povahy vymedzených v nasledujúcom rozsahu:
 • meno a priezvisko,
 • bydlisko alebo sídlo,
 • emailová adresa,
 • telefonický kontakt,
          a to na dobu platnosti súhlasu kupujúceho.a zároveň s tým, aby ich prevádzkovateľ využil na vlastné reklamné alebo štatistické účely.
5. Oprávnenou osobou sa rozumie osoba, ktorá prichádza do styku s osobnými údajmi kupujúceho v rámci svojho pracovnoprávneho vzťahu alebo na základe poverenia prevádzkovateľa. O oznámenie totožnosti oprávnenej osoby, ktorá získava osobné údaje v mene prevádzkovateľa, môže kupujúci požiadať na základe písomnej žiadosti adresovanej prevádzkovateľovi.
6. Práva kupujúceho v súvislosti s ochranou osobných údajov upravuje § 28 zákona č. 122/2013 Z. z., v znení neskorších predpisov. Kupujúci má najmä právo na základe písomnej žiadosti adresovanej prevádzkovateľovi požadovať:
 • a) potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o ňom spracúvané
 • b) vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu podľa § 15 ods. 1 písm. a) až e) druhý až šiesty bod zákona č. 122/2013 Z. z., v znení neskorších predpisov,
 • c) vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého prevádzkovateľ získal jeho osobné údaje na spracúvanie,
 • d) vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
 • e) opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
 • f) likvidáciu tých osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie,
 • g) likvidáciu jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona,
 • h) blokovanie jeho osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti.
7. Práva kupujúceho môžu byť obmedzené iba ak takéto obmedzenie vyplýva z osobitného zákona alebo jeho uplatnením by bola porušená ochrana kupujúceho, alebo by boli porušené práva a slobody iných dotknutých osôb.
8. Kupujúci má na základe písomnej žiadosti právo u prevádzkovateľa namietať voči spracúvaniu jeho osobných údajov na iný účel ako stanovený v ods. 3.
9. Kupujúci môže pri prevádzke portálu využívať súbory cookies, teda krátke textové súbory, ktoré internetový prehliadač kupujúceho ukladá v zariadení, pomocou ktorého kupujúci navštívi portál. Návštevou a ďalším používaním portálu kupujúci súhlasí s tým, aby boli v jeho internetovom prehliadači uložené
 • dočasné cookies (slúžiace predovšetkým k identifikácii kupujúceho po dobu jeho prihlásenia na portáli. Dočasné cookies sa pri vypnutí internetového prehliadača kupujúceho aicky vymažú)
 • dlhodobé cookies (slúžiace predovšetkým k dlhodobému zachovaniu osobných nastavení internetového prehliadača kupujúceho. Dlhodobé cookies zostávajú uchované v internetovom prehliadači kupujúceho aj po vypnutí zariadenia, pomocou ktorého kupujúci navštívi portál)
10. Súhlas kupujúceho trvá po dobu zachovania nastavení jeho internetového prehliadača. Zmenou nastavení internetového prehliadača kupujúceho alebo zákazom používania súborov cookies súhlas kupujúceho zaniká.


Článok III
 1. Vzťah medzi príslušným predávajúcim a kupujúcim sa výhradne riadi právnym poriadkom Slovenskej republiky.
 2. Informácie uvedené v čl. I. týchto podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy uzavretej na diaľku medzi kupujúcim a prevádzkovateľom a môžu byť zmenené iba s výslovným súhlasom oboch zmluvných strán.
 3. Orgánom dozoru, ktorému podliehajú niektoré z činností prevádzkovateľa je Slovenská obchodná inšpekcia.
 4. Právne vzťahy týmito podmienkami neupravené sa riadia obecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky.
 5. V prípade, že akékoľvek ustanovenie týchto podmienok používania eshopu je alebo sa stane neplatným, neúčinným a/alebo nevykonateľným, nie je tým dotknutá platnosť, účinnosť a/alebo vykonateľnosť ostatných ustanovení. Prevádzkovateľ sa v takomto prípade zaväzuje bez zbytočného odkladu nahradiť dotknuté ustanovenie ustanovením novým platným ustanovením, ktorého obsah bude v čo najväčšej miere plniť účel pôvodného ustanovenia.
 6. Tieto podmienky používania eshopu nadobúdajú účinnosť dňom 1. 4. 2016.